โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Word Search      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, นางสุรีย์ รัตนธรรม
สถานที่เรียน :  โดม อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:28:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52733
 เด็กชายคณพศ    อัครสุริยพันธุ์
1/1  
2 52800
 เด็กชายปุณมนัส    คำแสน
1/8  
3 52891
 เด็กชายณัฐพัชร์    อนันต๊ะ
1/8  
4 52973
 เด็กหญิงรมย์อัปสร    พูนสวัสดิ์มงคล
1/8  
5 53285
 เด็กชายจิรทีปต์    เตปา
1/8  
6 52610
 เด็กชายชัยวัฒน์    ฝั้นอ้าย
1/9  
7 52655
 เด็กชายหริศ    ศรีคาน
1/10  
8 52626
 เด็กชายกัญจน์อมร    ศิลปเสริฐ
1/11  
9 52915
 เด็กชายธนดล    กาละนัง
1/11  
10 52971
 เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ทิศลา
1/12  
11 53036
 เด็กหญิงกนกพิชญ์    อินทจักร์
1/12  
12 52595
 เด็กชายกิตตินันท์    ปัญญาแก้ว
1/8  
13 52533
 เด็กชายมนฐิติ    รัตนสมาหาร
1/8  
14 52882
 เด็กหญิงกมลลักษณ์    จันทร์ตา
1/7  
15 52639
 เด็กชายศุภวิชญ์    โอโกชิ
1/2  
16 52679
 เด็กชายรัฐศาสตร์    อิ่นคำ
1/2  
17 52793
 เด็กหญิงปรียาดา    อิ่นแก้ว
1/2  
18 52842
 เด็กหญิงกรวรรณ    มานะทัศน์
1/2  
19 53030
 เด็กชายพุฒิชัย    พฤกษาอารักษ์
1/3  
20 53102
 เด็กชายธีราวัชร์    รุ่งโรจน์ธนเดช
1/4  
21 53221
 เด็กชายณัฐวัชร    ศรีทองดี
1/5  
22 53009
 เด็กชายแทนคุณ    สุขา
1/6  
23 53032
 เด็กชายพุฒิพงค์    พฤกษาอารักษ์
1/6  
24 53046
 เด็กชายธนากร    สังข์คง
1/6  
25 52578
 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    พงษ์ไพบูลย์
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน