โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สารวัตรนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช , นายทัพไทย ทะลือชัย, นายธนวัฒน์ ฤทธิเดช
สถานที่เรียน :  แสตนด์เชียร์ฝั่งร้านใหม่ทำหมวก วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:45:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52790
 เด็กชายปุณณภพ    จันทาพูน
1/1  
2 52845
 เด็กหญิงไทยสยาม    คาสปา
1/14  
3 52761
 เด็กหญิงกมลมาศ    กลางประพันธ์
1/14  
4 53077
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สามพญา
1/13  
5 52978
 เด็กหญิงวิมุตติญา    เดือนฉาย
1/13  
6 52663
 เด็กหญิงสุรัชดาพร    รักประชา
1/13  
7 53062
 เด็กหญิงกฤษณ์รัชยากร    กมลสันติสุข
1/5  
8 52999
 เด็กหญิงฐานิญา    กองใส
1/5  
9 52947
 เด็กหญิงพิจิตรา    เอ็มโอด
1/5  
10 52911
 เด็กหญิงดลลดา    ชุมรักษา
1/5  
11 52720
 เด็กหญิงกมลฉัตร    สุวรรณดุก
1/2  
12 52754
 เด็กหญิงอษิฎา    อยู่สำราญ
1/2  
13 52962
 เด็กหญิงพิชญธิดา    มณีวรรณ
1/3  
14 53101
 เด็กหญิงชุติมณฑน์    ธิวงค์
1/3  
15 53261
 เด็กชายกันติชา    ใจตึก
1/3  
16 52517
 เด็กหญิงภคพร    โถงาม
1/4  
17 53010
 เด็กหญิงต้นฝ้าย    จิตต์ประสงค์
1/4  
18 52496
 เด็กหญิงธนภรณ์    ขุนศรีวรราช
2/13  
19 52473
 เด็กหญิงญดาพร    แก้วยอดดี
2/13  
20 52269
 เด็กชายธนวิชญ์    ป้องญาติ
2/13  
21 52215
 เด็กหญิงกัญญา    ลุงจ่อ
2/13  
22 51969
 เด็กชายณิชภูมิ    สกุลศิริกร
2/11  
23 52485
 เด็กชายปพีรภัทร    สุริวงค์
2/4  
24 52410
 เด็กชายก้องภพ    ชัยยงค์
2/4  
25 52168
 เด็กชายธนพล    ขัตติยะ
2/4  
26 52133
 เด็กชายภัทรพงศ์    ไชยวงศ์สาย
2/4  
27 52131
 เด็กชายพัสกร    บุญทา
2/4  
28 52109
 เด็กชายพสิฏฐ์    คงเนียม
2/4  
29 52048
 เด็กชายกีรติ    ลางเครือ
2/4  
30 51477
 เด็กหญิงอาภาภัทร    บัวล่าย
3/6  
31 51435
 เด็กหญิงปุณณฌา    องมล
3/6  
32 51426
 เด็กหญิงธีรยา    พรหมเย็น
3/6  
33 51225
 เด็กหญิงเกื้อกานดา    อินทรโสภา
3/6  
34 51268
 เด็กหญิงฐิติกาญจน์    หน่อบุญโยง
3/4  
35 51585
 เด็กหญิงกันต์กมล    พรมเสน
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน