โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หนังสือเล่มเล็ก      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูคณาวุฒิ วรนุช
สถานที่เรียน :  ห้องประชุม อาคารสปย. วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:05:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52979
 เด็กชายฐณวัชท์    สุภาคำ
1/3  
2 53073
 เด็กหญิงเกื้อหนุน    ไชยวงค์
1/5  
3 53293
 เด็กหญิงอังศุมาลี    ศรีสุภาลัย
1/5  
4 53012
 เด็กชายสยาม    -
1/12  
5 51721
 เด็กหญิงสาลี่    ธรรมรัตนพงษ์
2/10  
6 51692
 เด็กหญิงปภิชญา    ลีลานุช
2/10  
7 52191
 เด็กชายตฤณภณ    ไชยมงคล
2/6  
8 52205
 เด็กชายชยฉัตร    คำแสน
2/4  
9 52065
 เด็กชายญาณพัฒน์    น้อยแดง
2/4  
10 51255
 เด็กหญิงวีรินท์    สุภาคำ
3/5  
11 51211
 เด็กหญิงปภาวี    ศรีเมฆ
3/5  
12 51203
 เด็กหญิงวรกานต์    มณีลดา
3/5  
13 51049
 เด็กหญิงอริสรา    แก้วคำ
3/5  
14 51673
 เด็กหญิงเกราะเพชร    สิทธิสงคราม
3/3  
15 51642
 เด็กชายวิชญพงศ์    จิรารัตน์วรโชติ
3/3  
16 51633
 เด็กหญิงณัฐมล    มีฉลาด
3/3  
17 51520
 เด็กหญิงบุญฑริกา    คำอยู่
3/3  
18 51424
 เด็กหญิงปิยธิดา    ดีเจริญสกุล
3/3  
19 51318
 เด็กหญิงณัฐญกานต์    มาตา
3/3  
20 51262
 เด็กหญิงภัสพร    หงษ์ประสิทธิ์
3/3  
21 51195
 เด็กหญิงพรชนันท์    แตะต้อย
3/3  
22 51417
 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    สิญจวัตร์
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน