โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายสุรชัย พฤกษาสกุล
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:28:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53042
 เด็กชายกรวิชญ์    บุญธิ
1/10  
2 52960
 เด็กหญิงปิยธิดา    ฤทัยงามยิ่ง
1/12  
3 52127
 เด็กชายรามิล    อภิวงค์
2/3  
4 51546
 เด็กชายณฐนน    ออนแนนศรี
3/6  
5 51171
 เด็กหญิงณัฐธีรา    อินต๊ะมูล
3/7  
6 51307
 เด็กหญิงอภิษฎา    คำใจ
3/7  
7 51308
 เด็กหญิงเอกนารี    สิทธิมงคล
3/7  
8 51662
 เด็กหญิงปิยะรัตน์    เจตะวัน
3/7  
9 51140
 เด็กหญิงภูริชญา    หล้านวล
3/8  
10 51142
 เด็กหญิงณัฐญาดา    มาแก้ว
3/8  
11 51250
 เด็กหญิงภัทรวีร์    ปัญญา
3/8  
12 51276
 เด็กหญิงนันท์ณภัทร    วงค์มหาวัน
3/8  
13 51304
 เด็กชายณัฐชนน    ปิมปานะ
3/6  
14 51201
 เด็กชายฉัตรพัฒน์    ถิ่นจอม
3/6  
15 51170
 เด็กชายภูชิต    ยี่หว่า
3/5  
16 51420
 เด็กชายพอเพียง    แสงคำเฉลียง
3/3  
17 51182
 เด็กชายกันต์กวี    คำสุนทร
3/4  
18 51221
 เด็กชายอินทนนท์    อินทรศรี
3/4  
19 51285
 เด็กชายพนิต    โอมัล
3/4  
20 51336
 เด็กชายธนวัฒน์    อัมสัย
3/4  
21 51357
 เด็กชายนพนันท์    ศรีทุมมา
3/4  
22 51414
 เด็กหญิงพอฤทัย    นิลชน
3/4  
23 51423
 เด็กชายวิริยากร    สุวรรณมงคล
3/4  
24 51628
 เด็กชายฮัมดาน    กลีบจำปา
3/4  
25 50935
 เด็กชายโชติภัทร    ช่างสม
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน