โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูทศพล สุภาหาญ
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:26:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50417
 นายจิรศักดิ์    บุญสม
4/1  
2 50646
 นายพศวัตติ์    จำปาทอง
4/15  
3 50479
 นายชิษณุพงษ์    ลากะสงค์
4/14  
4 50258
 นายอินทนินท์    รุจิระชัยมงคล
4/10  
5 50763
 นายธาดา    ตาวงค์
4/9  
6 50259
 นายณัฐชนน    คิดหงัน
4/9  
7 52624
 นายธนากร    ชื่นกันยารัตน์
4/7  
8 51629
 นายทิษฎิ    มานะจิตต์
4/5  
9 50827
 นายปุญญพัฒน์    แสงประสิทธิ์
4/5  
10 50071
 นายฑีฆวัฒน์    สายกับ
4/5  
11 50060
 นายธนันชัย    จินาอิ
4/5  
12 52393
 นางสาวธีริศรา    คิดรอบ
5/10  
13 52427
 นางสาวสุดฟ้า    บุญตวย
5/10  
14 52433
 นางสาวอรวี    ยะปาละ
5/10  
15 49904
 นางสาวนทีทิพย์    ยศสุพรหม
5/14  
16 52342
 นางสาวธวัลรัตน์    เกื้อคีรี
5/10  
17 52466
 นายจักรกฤษ    ตาน้อย
5/4  
18 52441
 นายธนัทชภูมิ    ป๊อกแก้ว
5/4  
19 52253
 นางสาวใหม่    รวงทอง
5/4  
20 52245
 นายณภัทร    อารี
5/4  
21 49712
 นายอธิชนม์    ลิ้มเสรี
5/4  
22 52509
 นายธนวัฒน์    พัตรากุล
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน