โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถ่ายภาพจาก Smart phone       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น
สถานที่เรียน :  1236 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:51:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51664
 นายวณัทชา    แก้ววงวาน
6/1  
2 51452
 นางสาวพลอยไพลิน    หมื่นไชยศรี
6/13  
3 51456
 นางสาวภารดี    กาญจนบัญญัติ
6/13  
4 51468
 นางสาวศุทธิสรา    ยะอนันต์
6/13  
5 51675
 นางสาวจิดาภา    เฉลิมวันชัย
6/13  
6 48415
 นางสาวปวันรัตน์    สุทธเนตร
6/14  
7 48468
 นางสาวญาษิดา    จันสีมุ่ย
6/14  
8 48765
 นางสาวอริสรา    บุญมาเรือน
6/14  
9 50962
 นางสาววีรินทร์    ยาอินตา
6/14  
10 51625
 นางสาวสุวพิชญ์    จองเซ
6/14  
11 51669
 นางสาวธันยพร    พลนาค
6/14  
12 48400
 นางสาววัชรวรรณ    ยมเกิด
6/13  
13 49079
 นางสาวไรวินท์    อิสระกำธร
6/11  
14 48514
 นางสาวอัจฉรา    ไพโรจน์
6/11  
15 48360
 นางสาวธนพร    แซ่ชื้อ
6/3  
16 51105
 นางสาวณัฐริญา    จิตมโนวรรณ
6/3  
17 48416
 นางสาวชลธิชา    ยากรณ์
6/6  
18 48364
 นายชยากร    ไวปัญญา
6/7  
19 48394
 นางสาวกชพร    แก้วจินดา
6/7  
20 48473
 นายพีรพงศ์    โชติภมรวิจิตร
6/7  
21 50970
 นางสาวกฤติยา    รัศมีเศรษฐี
6/7  
22 51025
 นางสาวขวัญชนก    พานิชอัตรา
6/7  
23 48295
 นางสาวนันท์นภัส    อภัยศรี
6/11  
24 48310
 นางสาวเนตรนภา    สรีระศรีฤทธิ์
6/11  
25 48324
 นางสาวจินดามณี    รัตนรักษ์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน