โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสาพัฒนาชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมนู กันทะวงค์
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:14:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50413
 นายศุภกิตติ์    กองแก้ว
4/2  
2 50758
 นายธีรนัย    สงวนการ
4/3  
3 52532
 นางสาวธัญชนก    ภิญโญจิตต์
4/3  
4 52696
 นางสาวศมิรตา    ขันอุไร
4/3  
5 52699
 นางสาวภคพร    ชินะวรพงศ์
4/3  
6 53120
 นางสาวชัญญา    บุญเรือง
4/3  
7 53125
 นางสาวไพลิน    สุภาพกุล
4/3  
8 50003
 นายสิทธิโชค    สุวรรณโยธี
4/5  
9 50086
 นางสาวศุภาพิชญ์    แสนหาญ
4/6  
10 50232
 นางสาวภัทธริดา    เสมมณี
4/6  
11 50829
 นางสาวธนัญญา    โพธิคำ
4/13  
12 50042
 นางสาวนาฏศิลป์    เปลา
4/14  
13 50537
 นางสาวธนัชพร    ศรีทราย
4/14  
14 50656
 นางสาวกนกวรรณ    มณีวรรณ์
4/3  
15 50458
 นางสาวรุจิษยา    บุญสุข
4/3  
16 50489
 นายรักษาพงษ์    ไชยวงษา
4/2  
17 50587
 นายภานุรุจ    อิ่นแก้ว
4/2  
18 52592
 นางสาวปิยะดา    สุทา
4/2  
19 52666
 นางสาวตะวันวาด    นันทวงค์
4/2  
20 53157
 นางสาวธันย์ชนก    ริยะสาร
4/2  
21 53167
 นางสาวศศิกานต์    คำมูล
4/2  
22 53184
 นายอธิษฐ์    เทียนชัยสิริกุล
4/2  
23 50022
 นายกรวิชญ์    หน่อแก้ว
4/3  
24 50054
 นางสาวภัทราวรรณ    บัวเสน
4/3  
25 50092
 นางสาวเบญญาภา    กิติกร
4/3  
26 50107
 นางสาวพิชญ์นรี    ตาคำมา
4/3  
27 50394
 นางสาวอรณัชชา    เพชรอุดมพร
4/3  
28 50868
 นางสาวกัญญณัท    เมืองมา
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน