โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   DIY Biology ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายมงคล ปัญญารัตน์
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 ห้อง 433 และ classroom ออนไลน์รหัส 4vhqvzn วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:32:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50675
 นางสาวฐิตาภรณ์    บุตรศรี
4/1  
2 52835
 นายรัฐวัฒน์    ภิญโญขวัญ
4/16  
3 50554
 นายวรธน    วรรธนะวาสิน
4/16  
4 50652
 นายอัศวิน    ชีวะพันธ์สมพงษ์
4/7  
5 50244
 นางสาววรินทร    สมณะช้างเผือก
4/5  
6 52560
 นางสาวญาณวดี    ศรีสล้าง
4/1  
7 50750
 นางสาวธนมน    เล็กศรี
4/1  
8 52348
 นางสาวจิรัชญา    กันยา
5/6  
9 52367
 นางสาวจิราภา    ตุละเสน
5/6  
10 52442
 นางสาวจีรวรรณ    กัณธวงค์
5/6  
11 48312
 นายแทนกานต์    คลังมาเจริญ
6/6  
12 49135
 นายศตายุ    ไพรจรุงสิทธิ์
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน