โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกคิด คณิตศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ
สถานที่เรียน :  531 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:15:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53205
 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์    บุญมาปะ
1/3  
2 52954
 เด็กหญิงชิดดวงใจ    วังทะพันธ์
1/13  
3 52859
 เด็กหญิงมนสิชา    พรมลา
1/13  
4 53061
 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทะนะมูล
1/12  
5 53008
 เด็กหญิงแสงฝน    ลุงลิ่ง
1/12  
6 52735
 เด็กหญิงอติพร    ไข่ทอง
1/11  
7 52671
 เด็กชายธนภัทร    ลักขะณะคมณ์
1/11  
8 52628
 เด็กชายนนทพัฒน    วงษ์กล่ำ
1/11  
9 52537
 เด็กชายอัชฌา    ปาลี
1/11  
10 52753
 เด็กหญิงปัญญารัตน์    ขาวนวล
1/10  
11 52902
 เด็กชายทัศพงษ์    สว่างไสว
1/8  
12 52875
 เด็กชายมนภัทร    มีนาค
1/8  
13 53041
 เด็กหญิงกุลิสรา    แก้วตาติ๊บ
1/5  
14 52869
 เด็กหญิงพรภัชชา    รุ่งทองคำกุล
1/5  
15 52186
 เด็กหญิงฟ้าใส    แสนบุญศรี
2/12  
16 51725
 เด็กชายธีรฉัตฎ์    บุญมาปะ
2/11  
17 51871
 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์    บุญพรประเสริฐ
2/8  
18 52060
 เด็กหญิงกณิศา    เลิศปัญญาสกุล
2/4  
19 50946
 เด็กหญิงฟ้าใหม่    คงกฤตยานุกุล
3/8  
20 51545
 เด็กชายนวพล    ฟูจันทร์ใหม่
3/9  
21 51014
 เด็กชายธนภัทร    อิงธนานุวัตน์
3/11  
22 51191
 เด็กชายณัฏฐชัย    สุระธง
3/11  
23 51192
 เด็กชายนภัสดล    จำปา
3/11  
24 51624
 เด็กชายณัฐวีพงษ์    กิจวิจารณ์
3/11  
25 51595
 เด็กหญิงณิชาภัทร    ถาอินทร์
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน