โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปิยวรรณ บุญธิมา ,ครูธันย์ชนก จิวเดช
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (714) วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:49:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52997
 เด็กหญิงชิดชญา    ชัยหล้า
1/3  
2 53038
 เด็กหญิงจารวี    กองวรรณ์
1/4  
3 52942
 เด็กหญิงญาธิดา    ไชยมณี
1/5  
4 52984
 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์    ดาวแสง
1/6  
5 52925
 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    รัตนปรานต์
1/8  
6 53196
 เด็กหญิงกัญจิรัฏฐ์    จันทร์หอม
1/8  
7 52096
 เด็กหญิงพีรดา    บุญยิ่ง
2/13  
8 52499
 เด็กหญิงธีรภรณ์    พรมมา
2/5  
9 52476
 เด็กหญิงณัฐฐิญา    สมควร
2/5  
10 52290
 เด็กหญิงสุภจรรยา    ชนะเดช
2/4  
11 52239
 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กรรณิกา
2/4  
12 52200
 เด็กหญิงเปี่ยมรัก    คีรีไกวัล
2/4  
13 52076
 เด็กหญิงรัตนกาญจน์    จันทร์สิทธิชัย
2/3  
14 51350
 เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีใจ
3/8  
15 51559
 เด็กหญิงพิชชนันต์    อันติมานนท์
3/6  
16 50945
 เด็กหญิงสุวรรณา    จำปามณี
3/5  
17 51341
 เด็กหญิงอริสา    สุริยะ
3/4  
18 51310
 เด็กหญิงสโรชา    ปินตา
3/4  
19 51343
 เด็กหญิงณัฐพร    ชัยพฤกษ์
3/3  
20 51362
 เด็กหญิงนันท์นภัส    ลุงทุน
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน