โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Watch,Listen,Play      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูธนาอร โหละสุต,ครูฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี
สถานที่เรียน :  ห้องResource Center ชั้น2 อาคาร2 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:45:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน