โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักสถาปนิก      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูประเทือง ใจแก้ว
สถานที่เรียน :  อาคารเรียน12 ห้อง1241 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:30:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53173
 นางสาวสุกฤตา    อินทนนท์
4/2  
2 50823
 นางสาวสิริขวัญ    นักกรองดี
4/5  
3 50699
 นายพีรพัฒน์    จูใจหาญ
4/6  
4 52529
 นางสาวพันธ์วิรา    ดวงสุภา
4/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน