โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดูหนังวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : เจษฎา เจริญชัยชนะ
สถานที่เรียน :  441 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:39:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53241
 เด็กหญิงปาลิตา    จิตรหัสต์ชัย
1/3  
2 53104
 เด็กหญิงกรณิศ    ปาเป็ง
1/13  
3 53034
 เด็กชายกันตวัฒน์    งามช่วง
1/13  
4 52964
 เด็กชายธีรพงษ์    วงค์สิงห์คำ
1/13  
5 52946
 เด็กหญิงณัฐวศา    งามสมมนต์
1/13  
6 52864
 เด็กหญิงสุขฤทัย    พรนิมิตสกุล
1/13  
7 53290
 เด็กหญิงวีรดา    อัศวบุญนำ
1/12  
8 52674
 เด็กชายพลภัทร    อินทรัตน์
1/11  
9 52963
 เด็กชายกวินส์    เพลัย
1/5  
10 53098
 เด็กหญิงอิศรัญญา    จิตรสกุล
1/6  
11 52556
 เด็กหญิงปวิชญาดา    ปิงใจ
1/7  
12 52575
 เด็กหญิงสุทิศา    เกื้อคีรี
1/7  
13 52873
 เด็กหญิงนันท์นภัส    มีมิตรภาพ
1/8  
14 52182
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จันกระสาย
2/13  
15 52037
 เด็กหญิงธนัชพร    ทิพย์ประยูร
2/7  
16 52034
 เด็กหญิงวรินทร์ทิรา    กันธิยะ
2/7  
17 52025
 เด็กหญิงปริยากร    ป๊อกแก้ว
2/7  
18 52017
 เด็กหญิงวารินทิพย์    บุญมี
2/7  
19 52007
 เด็กหญิงธีราภรณ์    ขันพา
2/7  
20 52005
 เด็กหญิงณิชาภัทร    ปันธิยะ
2/7  
21 51966
 เด็กหญิงญาณิศา    คำลือ
2/7  
22 51897
 เด็กหญิงนันท์นภัส    อุปนันท์
2/7  
23 52098
 เด็กหญิงปารณีย์    ป๊อกแก้ว
2/6  
24 51309
 เด็กชายภูดิศกุล    ประเสริฐพงค์
3/5  
25 51335
 เด็กชายคู่บุญ    จันทร์เลิศ
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน