โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ครอบครัวเดียวกัน      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายสราญ คำอ้าย
สถานที่เรียน :  โดม 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:43:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48078
 นางสาวบุษกร    ลิขสิทธิพันธุ์
6/1  
2 49073
 นายสุรวัช    นรินทร์
6/1  
3 50995
 นางสาวนันท์นภัส    กรรณิกา
6/1  
4 50996
 นางสาวขวัญจิรา    สายสุยา
6/1  
5 50999
 นางสาวธณัฐษดา    ร่วมสุข
6/1  
6 51016
 นางสาวณัฐณิชา    อินตรา
6/1  
7 51408
 นางสาวกนกนาถ    ไชยยามูล
6/1  
8 51449
 นางสาวจิรนันย์    ธัญกรพงศ์พันธุ์
6/1  
9 51507
 นางสาวจุฑารัตน์    นันทา
6/1  
10 51368
 นางสาวศศินภา    อนุวงศ์
6/12  
11 51450
 นางสาวรดาลัลน์    เลิศรมยานันท์
6/12  
12 51643
 นางสาวเอื้อพันธุ์    หาญจิรกานต์
6/12  
13 49062
 นางสาววริศรา    แก้วบุญมา
6/1  
14 48952
 นางสาวชนกนันท์    คำแสน
6/1  
15 48931
 นางสาวปัณฑิตา    พรรณสาร
6/1  
16 48221
 นางสาวธัญวรัตม์    เรืองบุญ
6/1  
17 48260
 นางสาวสโรชา    วิสุทธิ์เสรีวัง
6/1  
18 48314
 นางสาวกริษฐา    พวงทอง
6/1  
19 48446
 นางสาวนิศาชล    จันทร์แจ้ง
6/1  
20 48733
 นางสาวธีราภรณ์    เข็มประดับ
6/1  
21 48737
 นางสาวสายสกุล    แก้วก้อ
6/1  
22 48792
 นางสาวนันทพา    อดิเรกธรรมากร
6/1  
23 48869
 นางสาวขวัญพิชชา    กันธะ
6/1  
24 48913
 นางสาวชลิตา    ทนันไชย
6/1  
25 48914
 นางสาวภัทรนันท์    เนียมพรมลี
6/1  
26 48917
 นางสาวตาณรีย์    เฮงสกุล
6/1  
27 51674
 นางสาวกรกต    ชูวิทยากุล
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน