โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เวทคณิต (Vedic Mathematics)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ห้อง 533 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:31:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52895
 เด็กชายณัฐนันท์    สายทอง
1/3  
2 52922
 เด็กชายธีทัต    วิริยา
1/8  
3 52900
 เด็กหญิงภูษณิศา    แดงเล็ก
1/8  
4 52896
 เด็กชายภูวสิษฏ์    ธัญพิชญุตม์
1/8  
5 52863
 เด็กหญิงพิรดาภร    ปันคำมา
1/8  
6 52861
 เด็กหญิงวรัทยา    ตานัง
1/8  
7 52805
 เด็กหญิงจีรณา    ประสงค์เงิน
1/8  
8 52767
 เด็กชายภฤศ    บุญพิทักษ์
1/8  
9 52755
 เด็กหญิงศศิลดา    ปัญญาน่าน
1/8  
10 52727
 เด็กหญิงตวงพร    จุมาลี
1/8  
11 52550
 เด็กหญิงชนิดา    กุญชร
1/8  
12 52889
 เด็กหญิงฐิตาภา    จั่นเพชร
1/7  
13 52033
 เด็กหญิงกรัญญา    สุวาท
2/8  
14 52031
 เด็กหญิงณัฎฐนิชา    โตวิเชียร
2/8  
15 52023
 เด็กชายกฤตภัค    ถมยา
2/8  
16 51722
 เด็กหญิงธัญชนก    โปธาคำ
2/8  
17 52036
 เด็กหญิงทักษพร    กลิ่นศิริ
2/8  
18 52042
 เด็กชายจิรภัทร    กันทวงค์
2/8  
19 52226
 เด็กหญิงกานพลู    สุภา
2/8  
20 52228
 เด็กชายภูตะวัน    ตานะ
2/8  
21 52500
 เด็กชายบัญญวัต    ฐิติตานนท์
2/8  
22 51906
 เด็กชายอลงกรณ์    เจิ้ง
2/10  
23 52233
 เด็กหญิงเบญญาภา    โพสาราช
2/7  
24 52227
 เด็กชายชยพล    ปัญญาธรรม
2/7  
25 52043
 เด็กชายภูมิเมศ    กันชัย
2/7  
26 51702
 เด็กหญิงมิ่งกมล    วงศ์เขื่อนแก้ว
2/7  
27 51703
 เด็กหญิงล้านนา    อินต๊ะยศ
2/7  
28 51851
 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    ใจจิตร
2/7  
29 51896
 เด็กหญิงมิลิน    เมธา
2/7  
30 51900
 เด็กชายภัคศรัณย์    จันทรา
2/7  
31 51974
 เด็กชายฌานวรุตม์    จินะใจ
2/7  
32 51976
 เด็กหญิงพิยดา    พงศ์กรกัมพล
2/7  
33 52011
 เด็กชายปารมี    ปันผสม
2/7  
34 52012
 เด็กหญิงอภิชญา    เชื้อหมั่น
2/7  
35 52021
 เด็กหญิงครองขวัญ    บุญมาปะ
2/7  
36 50972
 เด็กชายไกรวินทร์    รินทพล
3/8  
37 51038
 เด็กหญิงธนพร    พรมใจดี
3/8  
38 51227
 เด็กหญิงปิยธิดา    เงินถา
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 38 คน