โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Video Blog (Vlog)       ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรวัฒน์ บุญทวี, ครูศรินยา ฤทธิเดช
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 1 ห้องแผนงานสารสนเทศ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:50:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51770
 เด็กหญิงธันย์ชนก    ไชยวงค์วรรณ
2/8  
2 52277
 เด็กหญิงปาณิสรา    ปินตา
2/13  
3 52222
 เด็กหญิงกฤตยา    พรหมจักร์
2/13  
4 51901
 เด็กหญิงวริศรา    เนตรประสาท
2/13  
5 52481
 เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุขสวัสดิ์
2/12  
6 52264
 เด็กหญิงนริศรา    สว่างจิตร
2/12  
7 52259
 เด็กหญิงพรรณนารา    ธาตุทอง
2/12  
8 52257
 เด็กหญิงพัฒน์นรี    จุ้ยประเสริฐ
2/12  
9 52180
 เด็กหญิงปาริชาต    คนเที่ยง
2/12  
10 52220
 เด็กหญิงเจน เอไลช่า    มานูเอล
2/11  
11 51593
 เด็กหญิงเวณิกา    ซื่อวาจา
3/10  
12 51009
 เด็กหญิงมัลลิกา    จันทาพูน
3/10  
13 51548
 เด็กชายปฏิพัทธ์    แอคำ
3/9  
14 50993
 เด็กชายไกรวิชญ์    เกตุอินทร์
3/9  
15 51373
 เด็กหญิงฤทัยชนก    คำปา
3/6  
16 51169
 เด็กหญิงธรณ์ธัรย์    ศรีสุภา
3/6  
17 50940
 เด็กชายอิศวะ    พุทธพงศ์
3/6  
18 51997
 เด็กหญิงอรกัญญา    มาภิวงศ์
3/3  
19 51361
 เด็กชายกฤต    พรหมอินทร์
3/3  
20 51238
 เด็กหญิงวิกานดา    จงทวีไพโรจน์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน