โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ศิลปะประดิษฐ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางศิริพร สายสอน ,ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคำปา และ นางสาวพิชญา ติ๊บหน่อ , นางสาวกัลยรัตน์ อภิญญาลังกร ครูนักศึกษาฝึกสอน
สถานที่เรียน :  ห้อง 615 อาคาร 6 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:43:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52675
 เด็กหญิงวชรพร    เขียวภา
1/1  
2 52951
 เด็กหญิงนภัสวรรณ    สบบง
1/13  
3 53100
 เด็กชายศุภวิชญ์    ต้อตานา
1/12  
4 52768
 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    แดงตันกี
1/7  
5 52975
 เด็กหญิงกมลชนก    อุ่นพินิจ
1/5  
6 52952
 เด็กหญิงพิชญาภา    ปิ่นแก้ว
1/5  
7 53037
 เด็กหญิงมนทร์นสัท    บัวชม
1/4  
8 53004
 เด็กหญิงชมมณี    พงศ์ภารดี
1/4  
9 52968
 เด็กหญิงชนิดาภา    ใช้ไม่หมด
1/4  
10 52797
 เด็กหญิงนันท์นลิน    ไชยวัณณ์
1/1  
11 52693
 เด็กชายวรธน    ทะพิงค์แก
1/2  
12 52840
 เด็กหญิงนันท์นภัส    มหาวัน
1/2  
13 53014
 เด็กชายณัฐภัทร    รูโอ
1/3  
14 53019
 เด็กหญิงณัฐชยา    อั้นอยู่
1/3  
15 53049
 เด็กหญิงชัญญา    ธนทรัพย์สิริกุล
1/3  
16 52053
 เด็กหญิงกนกพร    จิตบาล
2/5  
17 52099
 เด็กหญิงศยามล    ใจปิง
2/5  
18 52423
 เด็กหญิงชลกร    หมีคณะ
2/5  
19 51839
 เด็กหญิงปสิตา    ลิขิตตระกูล
2/10  
20 52121
 เด็กชายสิรดนัย    คำไชย
2/12  
21 52208
 เด็กหญิงชฎากรณ์    ธรรมชาติ
2/12  
22 52411
 เด็กชายเทพทัต    ชัยปิน
2/3  
23 52406
 เด็กชายนิพิธพนธ์    ยี่ลังกา
2/3  
24 52221
 เด็กชายณธรรม    แก้วมูล
2/3  
25 52153
 เด็กชายยศพนธ์    เพชรอินนุรักษ์
2/3  
26 52152
 เด็กหญิงศุภิสรา    บุญปัทม์
2/3  
27 52129
 เด็กชายธนภัทร    บัวริด
2/3  
28 52091
 เด็กชายสุกฤษฎ์    กรรณิกา
2/3  
29 52059
 เด็กหญิงกุลิสรา    พาสนิท
2/3  
30 52166
 เด็กหญิงปวิศรา    วราสินธ์
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน