โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อาหารหลากลาย       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิจิตตรี ภักดี
สถานที่เรียน :  อาคาร 6 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:51:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50478
 นางสาวพรกมล    ธงเงิน
4/2  
2 50873
 นางสาวณิชกานต์    ยาไชยบุญเรือง
4/15  
3 50834
 นางสาวทรัพย์นฤมล    ทาก๋า
4/15  
4 50527
 นางสาวนันท์นภัส    ภิญโญนาถ
4/15  
5 50881
 นางสาวฑิฆัมพร    เชิดบารมี
4/14  
6 50828
 นางสาวพัชราภรณ์    สิทธิวงค์
4/14  
7 50889
 นางสาวภัทรลดา    ตุ้ยงาม
4/11  
8 50888
 นางสาวถลัชนันทร์    โนคำ
4/11  
9 50830
 นางสาวแอนณิชา    ลาดจันต๊ะ
4/11  
10 50735
 นางสาวรจนพรรณ    ฉาวเกียรติ
4/6  
11 50495
 นางสาวศุภานัน    เขียวดวง
4/3  
12 50711
 นางสาววิภาวี    วิลัย
4/2  
13 50615
 นางสาวบุษกร    ขวัญคำ
4/2  
14 52395
 นางสาวปทิตตา    หอมชื่น
5/14  
15 52330
 นางสาวชมพูนุท    เป็งธินา
5/14  
16 49889
 นางสาวชนัญชิตา    จันทร์สม
5/14  
17 49256
 นางสาวญาณิน    กวางอุเสน
5/14  
18 52458
 นางสาวณัฐณิชา    ปันทสกุลชัย
5/11  
19 52402
 นายอินทนนท์    ใจวงค์
5/11  
20 48412
 นางสาวพิชชาพร    จำเนียรศรี
6/11  
21 48395
 นางสาวพรทิพย์    ชุดทองม้วน
6/11  
22 48352
 นางสาววราภรณ์    เทพจา
6/11  
23 48296
 นางสาวนภัสสร    ณ เชียงใหม่
6/11  
24 48818
 นางสาวกมลลักษณ์    กอนทสร
6/6  
25 48744
 นางสาวธนวรรณ    ชื่นกันยารัตน์
6/6  
26 48304
 นางสาวภัณพษา    สายบุญ
6/6  
27 51523
 นางสาวนภัสสร    อินทรส
6/4  
28 51498
 นางสาวภูวษา    ธำรงพัฒนชัย
6/4  
29 51453
 นางสาวณิชกานต์    สุริยสาร
6/4  
30 51386
 นางสาวพัชรินทร์    ปินไชย
6/4  
31 51112
 นางสาวสริตา    ออมธรรม
6/4  
32 48484
 นายชนาธิป    เสาวมาลย์
6/3  
33 48483
 นางสาวณัฐวดี    วรรณศิริวิศาล
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน