โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ชั้น 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:59:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52548
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์    อยู่ชูชัยมงคล
1/7  
2 52966
 เด็กหญิงกุญภินัฐ    พรหมรินทร์
1/12  
3 52764
 เด็กชายธนธร    คำอ้อย
1/10  
4 52752
 เด็กหญิงทักษอร    พิมพ์สมาน
1/10  
5 52644
 เด็กชายชรัณย์ภัทร์    พงษ์เย็น
1/10  
6 52596
 เด็กหญิงกันฐ์ฤทัย    ประทุมเทา
1/10  
7 52599
 เด็กหญิงพัณณิตา    จุมดวง
1/9  
8 52569
 เด็กหญิงจีรภัทร    วงศ์ศิริวิวัฒน์
1/9  
9 52581
 เด็กชายสรวุชญ์    อุทัศ
1/8  
10 52677
 เด็กหญิงอัจฉราภา    ใจคำมูล
1/7  
11 52553
 เด็กชายณัฐชนน    ธีรเมทินี
1/7  
12 52028
 เด็กชายวรพล    ทารัตน์
2/9  
13 51838
 เด็กชายภัคพล    สีแดง
2/10  
14 51982
 เด็กชายนันทพัฒน์    รอดรักษ์
2/10  
15 52163
 เด็กชายรัฐศาสตร์    พรหมวรรณ
2/13  
16 51936
 เด็กชายวัชรวิชญ์    จินดาวงค์
2/9  
17 51877
 เด็กชายพงศกร    สุภาษิต
2/9  
18 51840
 เด็กชายธนาธิป    ศรีถาพร
2/9  
19 51719
 เด็กชายพงศภัค    ทองยอด
2/9  
20 51691
 เด็กชายปภาวิชญ์    จินตนา
2/9  
21 51686
 เด็กชายจิรพิภัทร    ชาวลี้แสน
2/9  
22 51073
 เด็กชายกนกพล    วันลา
3/9  
23 51048
 เด็กชายภูดิศ    พานอ่อนตา
3/9  
24 51012
 เด็กชายชัชพงศ์    สุขอูป
3/9  
25 50992
 เด็กชายกรณ์อักกพล    งานการ
3/9  
26 50926
 เด็กชายสรวัชญ์    อุทัศ
3/8  
27 51525
 เด็กชายสุรภพ    ชมนิสัย
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน