โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ,ครูวรินธร ชัยเนตร
สถานที่เรียน :  ห้องนาฏศิลป์ 713 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:48:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50050
 นางสาวรุจิรา    ยะวัน
4/2  
2 50059
 นางสาวธัญรสา    จิตตปัญญา
4/12  
3 50046
 นางสาวจิรภิชชา    ดวงบาล
4/13  
4 50080
 นางสาวลักขณา    ทิพย์ศิริ
4/13  
5 50637
 นางสาวจณิสตา    ใจยะวัง
4/14  
6 49286
 นางสาวยศวดี    ลิขิตอำไพ
5/15  
7 52335
 นางสาวเซซิล    อูเมซ
5/13  
8 49321
 นางสาวรตานรี    ปาสรานันท์
5/12  
9 51086
 นางสาวกมลพรรณ    พันธ์พิชัย
6/5  
10 48258
 นางสาวดลยา    ใจมาแก้ว
6/7  
11 48479
 นางสาวสไบแพร    สลุงอยู่
6/11  
12 48270
 นางสาวญาณิศา    ศรีวิชัย
6/12  
13 48431
 นางสาวบุญฑิชา    สุขหอม
6/12  
14 48450
 นางสาวพิมพ์พจี    พยางาย
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน