โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Math Camp      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูนันทนัช นันทพงษ์
สถานที่เรียน :  ห้อง 1247 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:50:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49179
 นายทัตพิชัย    ยาวินัง
5/2  
2 49985
 นายปฐานันดร์    จันภิรมณ์
5/2  
3 51710
 นางสาวณิชาภัทร    เอี่ยมพิสิฐวรกุล
5/2  
4 51782
 นางสาวไปรยา    ดวงแก้ว
5/2  
5 51783
 นางสาวปิยวรรณ    เฉลิมยุทธ
5/2  
6 51881
 นายนันทร์นภัส    วงศ์ชมภู
5/2  
7 51888
 นางสาวธัญวรัตน์    มูลเรือน
5/2  
8 51927
 นางสาวณัฐชนันท์    เพราะสำเนียง
5/2  
9 51939
 นางสาวอัจฉราพร    วิชา
5/2  
10 51962
 นายกฤตยชณ์    ช้างเจริญ
5/2  
11 51972
 นางสาวณฐกร    ดวงใจสัก
5/2  
12 52283
 นายปฐมรัตน์    ฟักตั้ง
5/2  
13 52311
 นางสาวสุมิตรา    เรืองศรี
5/2  
14 52327
 นางสาวชลธิชา    มาศแสน
5/2  
15 49920
 นางสาวอัญชิษฐา    เพ็ญอัมพร
5/2  
16 49834
 นายคิดดี    สมทา
5/2  
17 49335
 นางสาวสมิตานันท์    สันชัย
5/2  
18 49341
 นายสรวิชญ์    อุทัศ
5/2  
19 49489
 นางสาวกมลลักษณ์    ขันตี
5/2  
20 49508
 นางสาวบวรลักษณ์    พุทธวงค์
5/2  
21 49550
 นายชวกร    สะอาดล้วน
5/2  
22 49560
 นายเทพบดินทร์    ใจอินสม
5/2  
23 49590
 นางสาวธมลวรรณ    จึงประภา
5/2  
24 49678
 นางสาวปณพร    เป็งศรี
5/2  
25 49683
 นายณภษิษข์ เสซ    นิธินันทะกานต์
5/2  
26 49684
 นางสาวธนิดา    วงษาชม
5/2  
27 49754
 นางสาวกันต์กนิษฐ์    กรวิรัตน์
5/2  
28 49787
 นายวายุภัทร์    ตรีสุข
5/2  
29 49821
 นายพณิชพล    สุคันธมาลย์
5/2  
30 52381
 นางสาวชณันภัสร์    อัครฐานุเกียรติ
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน