โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูพิรุฬวัฒน์ เรือนมูล
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:36:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50408
 นางสาวณัฐกฤตา    คำแสน
4/15  
2 52698
 นางสาวรุจิรางค์    ศิริตา
4/13  
3 50081
 นางสาวภิรารัศศ์    เจริญมาศกุล
4/14  
4 50110
 นางสาวนุภาวรรณ์    หนูฤทธิ์
4/14  
5 50242
 นางสาวณัฐลิยาน์    สุขสันติ์
4/14  
6 50247
 นางสาวศรัญญา    สุสุนทร
4/14  
7 50367
 นางสาวชฏาพร    กิติกร
4/14  
8 50450
 นายบริภัทร    จำปาจี
4/14  
9 50567
 นางสาวพลอยไพลิน    ณ เชียงใหม่
4/14  
10 50824
 นางสาวอนันตญา    สิริกุลขจร
4/14  
11 51921
 นางสาวพิมพ์ชนก    แสงเพชรวัฒนกุล
4/14  
12 53240
 นางสาวภัควาลัญช์    แสงสุริยะฉายา
4/14  
13 50056
 นางสาวภัณฑิรา    ฟองทา
4/15  
14 50093
 นางสาวณัฐธิดา    กาลันสีมา
4/15  
15 50011
 นางสาวสุรีพรรณ    คำติ๊บ
4/13  
16 53310
 นางสาวจันทร์ทิพย์    ทุนอ่อง
4/12  
17 53304
 นางสาวกชกร    เชื้อสุวรรณชัย
4/12  
18 50470
 นางสาวภทรพรรณ    ขยันดี
4/3  
19 52812
 นางสาวอชิรญา    กรุณา
4/3  
20 52824
 นางสาวมาริษา    กุสี
4/3  
21 50074
 นางสาวนาราภัทร    พูลสวัสดิ์
4/5  
22 52811
 นางสาวณัฐณิชา    จูแวน
4/5  
23 50068
 นายวนัสนันท์    วรรณเขต
4/10  
24 50240
 นายภาคภูมิ    ศรีบุญปวน
4/10  
25 50436
 นางสาววริศรา    บัวเรียว
4/10  
26 53153
 นางสาวภัทรานิษฐ์    ลอยดี
4/12  
27 50257
 นายณัฐนนท์    วงศ์จันทร์
4/12  
28 50094
 นายนนทพัทธ์    สิงห์อ่อน
4/12  
29 50025
 นายคณพศ    วังคำ
4/12  
30 50759
 นางสาวพิชชาภา    สุทธะนะ
4/11  
31 50026
 นางสาวปุณยภา    บัวทอง
4/11  
32 51995
 นางสาวพรรษชล    อุตวัฒน์
5/16  
33 49641
 นางสาวกมนนัทธ์    พงษ์สุวรรณ
5/16  
34 49503
 นางสาววิวรรณ    วิชิตสงคราม
5/16  
35 52306
 นายภูริ    ศีวัฒน์
5/15  
36 51799
 นางสาวนิชาดา    คะเนะโกะ
5/15  
37 49181
 นางสาวศุภัตชญา    ไชยมาตร์
5/15  
38 51831
 นางสาวภัคกิรณา    กันทาทอง
5/11  
39 49943
 นางสาววรินทร์ฑิรา    ทองคำ
5/11  
40 49331
 นายวรธรรม    เพ็ชร์ไข่
5/5  
41 52478
 นางสาวพิมพ์ชนก    กสิผล
5/7  
42 51830
 นางสาวจิรัชญา    ปันศรีละ
5/9  
43 52503
 นางสาวธัญญาลักษณ์    จอมสวรรค์
5/9  
44 52430
 นางสาวอลินรัตน์    เทพสิงห์
5/10  
45 48363
 นางสาวสาธิตา    เสริมสุข
6/3  
46 48403
 นางสาวพลอยชมพู    ซาวสุภา
6/3  
47 48247
 นางสาวศิริพร    วิภาคะ
6/4  
48 48460
 นายพัชรชัย    เกษมจิตต์
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 48 คน