โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:42:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52870
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ชัยชิต
1/4  
2 53298
 เด็กหญิงอินทนินท์    อินทรศรี
1/7  
3 52939
 เด็กหญิงภคพร    วิชัย
1/12  
4 53043
 เด็กหญิงกิ่งฝาง    แก้วสุพรรณ
1/12  
5 53047
 เด็กหญิงกัญญารัตน์    แปงจันเขียว
1/12  
6 53050
 เด็กหญิงสิรินดา    เทปิน
1/12  
7 53056
 เด็กหญิงจุฑามาศ    ท้าววิบูลย์
1/12  
8 53068
 เด็กหญิงจินต์จุฑา    กันตมาโชติ
1/12  
9 52899
 เด็กหญิงธนวรรณ    สุภาชาติ
1/13  
10 52917
 เด็กชายธนภร    บุญสวัสดิ์
1/7  
11 52515
 เด็กหญิงรสิตา    แสงแก้ว
1/7  
12 53231
 เด็กหญิงนันทรัตน์    รักปัญญา
1/6  
13 52959
 เด็กหญิงกฤษฎาภา    ฉลาดวงศ์
1/4  
14 52982
 เด็กหญิงวรัญจพร    จันธิมา
1/4  
15 53002
 เด็กหญิงลภัสรดา    ใยศิริกุล
1/4  
16 52862
 เด็กหญิงภิชญา    กระโจมทอง
1/6  
17 52893
 เด็กหญิงลภัสรดา    แสนวงค์มา
1/6  
18 52910
 เด็กชายธนดล    ถ้วยทองคำ
1/6  
19 52980
 เด็กหญิงชนัญธิดา    ก๋องคำ
1/6  
20 53023
 เด็กหญิงปัณฑิกา    ณ เชียงใหม่
1/6  
21 52020
 เด็กชายภูวิศ    วงศ์วรณ์
2/8  
22 52039
 เด็กชายญาณเดช    อินต๊ะมา
2/8  
23 51875
 เด็กหญิงบุณยาพร    พรมมินทร์
2/9  
24 51944
 เด็กชายชัยอนันต์    ชัยวิสิทธิ์
2/9  
25 51813
 เด็กหญิงปทิตตา    อินต๊ะจา
2/10  
26 52045
 เด็กหญิงณัฐปภัสร์    แก้วทอง
2/11  
27 52148
 เด็กหญิงศิโรรัตน์    ขันทะจักร์
2/12  
28 52179
 เด็กหญิงผาติรัตน์    เสาคำ
2/12  
29 52165
 เด็กหญิงปวริศา    วราสินธ์
2/13  
30 52262
 เด็กหญิงพิมพากานต์    รอดวัฒนกุล
2/13  
31 51912
 เด็กชายศุภกฤต    สารวัตร
2/8  
32 51814
 เด็กหญิงชญาน์นันท์    ตาสัก
2/8  
33 51807
 เด็กชายทินภัทร    สุนันธไชย
2/8  
34 52054
 เด็กหญิงจิรัชยา    คันธวงค์
2/4  
35 52057
 เด็กหญิงชัญญพร    อินทร
2/4  
36 52085
 เด็กหญิงอัณณ์ชญา    ฉัตร์จิรนนท์
2/4  
37 52143
 เด็กหญิงวรัทยา    ทองศิริ
2/4  
38 52218
 เด็กหญิงญาณินท์    วิวรรธโนภาส
2/4  
39 52241
 เด็กหญิงฐิติรัตน์    ยูโด๊ะ
2/4  
40 52416
 เด็กหญิงภัทรภร    ประเทศรัตน์
2/5  
41 52502
 เด็กหญิงพิชาภัส    ฤทัยนพรัตน์
2/5  
42 52506
 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์    หมอดู
2/5  
43 51723
 เด็กชายสดาพรรธ    วานิชจรัสกิจ
2/8  
44 51077
 เด็กหญิงเพลงรัก    ฐิติโชติสกุล
3/5  
45 50934
 เด็กหญิงรัญญา    มณีรัตน์
3/5  
46 51327
 เด็กหญิงฐิตาภา    เตียงชัยภูมิ
3/4  
47 51204
 เด็กหญิงนิชาวีร์    โสภิญญา
3/4  
48 51563
 เด็กหญิงพีรดา    ปรารภกุล
3/3  
49 51433
 เด็กหญิงพรพรรษา    กิตติกุลเจริญ
3/3  
50 51274
 เด็กหญิงธิดารัตน์    ใจปัน
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน