โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  GiftedMath602      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา เหมืองสอง
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:02:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48232
 นางสาวภูษิตา    โหละสุต
6/2  
2 48866
 นางสาวพิชญาภัค    กระจ่างเนตร
6/2  
3 49026
 นางสาวดลยา    ดุมเพชร์
6/2  
4 49117
 นางสาวภัทรภัทร    พึ่งนิ่ม
6/2  
5 49122
 นางสาวปทิตตา    ไชยศรี
6/2  
6 51015
 นางสาวชนิษฐา    สายน้ำเย็น
6/2  
7 51064
 นางสาวพิมพ์ชนก    วงชัยวะ
6/2  
8 51098
 นางสาวกัญญารัตน์    เพ็ญวันดี
6/2  
9 51099
 นางสาวกัญญาณัฐ    นันทิมา
6/2  
10 51156
 นางสาวณิชานันท์    จันไกย
6/2  
11 48841
 นางสาวนันท์นภัส    วัฒนเชษฐ์
6/2  
12 48807
 นายธิติวุฒิ    คำมูล
6/2  
13 48238
 นางสาวแผ่นฟ้า    น้อยวรรณา
6/2  
14 48259
 นางสาวเบญญาภา    ละอ่อง
6/2  
15 48320
 นางสาวกัลยาณี    สปันนา
6/2  
16 48334
 นายพีรณัฐ    สอนศาสตร์
6/2  
17 48345
 นางสาวรวิสรา    สมูลดี
6/2  
18 48442
 นางสาวสิริรัตน์    ถั่วทอง
6/2  
19 48454
 นายทรงยศ    ฟูจันทร์ใหม่
6/2  
20 48506
 นางสาวศุภลักษณ์    ใจเหิม
6/2  
21 48512
 นางสาวไพลิน    แสนลี่
6/2  
22 51385
 นางสาวพรอัจจิมา    วงศ์วิรภาพ
6/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน