โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถ่ายภาพจาก Smart phone      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูจารุวรรณ ศริจันทร์
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1238 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:32:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51042
 เด็กชายนนทน์    พิทักษ์ไตรภพ
3/3  
2 51326
 เด็กหญิงปิยธิดา    กิ่งแก้ว
3/11  
3 51531
 เด็กชายบุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
3/11  
4 51552
 เด็กชายอชิระ    โนสัก
3/11  
5 51588
 เด็กชายธีรภัทร์    พรมศรทัย
3/11  
6 50932
 เด็กหญิงณิชาภัทร    อาสาหม้อ
3/12  
7 50957
 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์    มะโนวรรณ
3/12  
8 51193
 เด็กชายแทนคุณ    เหมืองหม้อ
3/12  
9 51325
 เด็กหญิงฝนเงิน    ใจปินตา
3/12  
10 51537
 เด็กหญิงสุธานาถ    เสาร์แก้ว
3/12  
11 51561
 เด็กหญิงสุภาวิกา    นันทสุวรรณ
3/12  
12 51053
 เด็กหญิงนพลอย    วงษ์สง่า เบคเกอร์
3/11  
13 50923
 เด็กชายภูเบศ    รัตนวรรณี
3/11  
14 51554
 เด็กชายธนธรณ์    สุวรรณ
3/10  
15 51253
 เด็กหญิงจุฬารัตน์    ตุ่นคำ
3/5  
16 51287
 เด็กหญิงอรอุมา    สมทอง
3/5  
17 51438
 เด็กหญิงอังค์วรา    จึงตระกูล
3/5  
18 51622
 เด็กหญิงศศิกาญจนา    เจียจิระพงษ์
3/5  
19 51219
 เด็กชายจิรทีปต์    มะจันทร์
3/6  
20 50973
 เด็กชายเอื้ออังกูร    ลิ่มสุวรรณ
3/8  
21 51340
 เด็กหญิงสิรีธร    ศิริรัตน์
3/8  
22 50991
 เด็กหญิงณัฐณิชา    มะโนรมย์
3/9  
23 51045
 เด็กหญิงเมธาวี    วัฒนเชษฐ์
3/9  
24 51614
 เด็กหญิงพิชญานิน    ศรีเทา
3/9  
25 51618
 เด็กหญิงนิรชา    พิทักษ์
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน