โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ
สถานที่เรียน :  822 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:31:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52736
 เด็กหญิงจิรภิญญา    บุญเพชร
1/11  
2 52788
 เด็กหญิงปริญญ์    นทีคีรีกาญจน์
1/11  
3 53058
 เด็กหญิงวรรณิญา    ทรายอ่อน
1/11  
4 52998
 เด็กหญิงอัญชลีพร    บุญสม
1/12  
5 53186
 เด็กหญิงรมย์นลิน    ณ เชียงใหม่
1/12  
6 51493
 เด็กชายธนกฤต    ทาสา
3/10  
7 51245
 เด็กชายพิชญุตม์    ณ ลำพูน
3/7  
8 51241
 เด็กชายธีราวินท์    ปิ่นทอง
3/7  
9 51248
 เด็กชายวรัชญ์ชานนท์    หวานเสียง
3/3  
10 51555
 เด็กชายจารุพัฒน์    ไชยหล้า
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน