โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp Online      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 2 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:34:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53066
 เด็กชายพัฒนกรณ์    คำทอน
1/3  
2 52589
 เด็กชายอธิชนม์    คำตั๋น
1/10  
3 52607
 เด็กชายกรภัทร์    เพ็งหิรัญ
1/10  
4 52648
 เด็กชายปิติณัฎฐ์    บุญวรณ์
1/10  
5 52523
 เด็กหญิงศวิตา    สุพรรณอุดม
1/11  
6 52627
 เด็กหญิงปานระพี    จันทรพงศ์
1/11  
7 52687
 เด็กชายปัณณวิชญ์    นพสุจริตรัตน์
1/11  
8 52974
 เด็กชายรัฐภูมิ    ศิรินาม
1/13  
9 53053
 เด็กชายสุวิจักษณ์    สะเภาคำ
1/13  
10 53216
 เด็กชายพฤทธิ์    เหล่าเที่ยง
1/6  
11 53301
 เด็กชายนิพิฐพนธ์    คุณสิทธิ์
1/5  
12 53080
 เด็กชายสิทธากรณ์    เทพวงศ์
1/3  
13 53209
 เด็กชายโชติพงศ์    ศรีมณี
1/3  
14 52958
 เด็กชายศิรวิทย์    พฤษภาพ
1/4  
15 53057
 เด็กชายชลกรณ์    ไชยคำวัง
1/4  
16 53283
 เด็กชายพิตรพิบูล    หงสกุล
1/4  
17 52965
 เด็กชายวิริทธิ์พล    พิบูลย์
1/5  
18 53219
 เด็กหญิงแพร    อรุณโชคถาวร
1/5  
19 53237
 เด็กชายรัชวิทย์    มหาวันชัย
1/5  
20 52477
 เด็กชายภราได    นิลวรรณ
2/13  
21 52280
 เด็กชายวันไชย    ขันมั่น
2/13  
22 52167
 เด็กชายปภังกร    วรรณทาตระกูล
2/13  
23 52161
 เด็กชายวสิษฐ์พล    คุณสิทธิ์
2/13  
24 51872
 เด็กชายกันตณัฐ    วังบรรพต
2/8  
25 51608
 เด็กชายภูดิส    เฉลาภักตร์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน