โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Graphic and Multimedia 2      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพดล ขอดคำ
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ห้องคอม 1024 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:13:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52945
 เด็กหญิงปภังกร    กาลันศรีมา
1/3  
2 52676
 เด็กหญิงปาณิสรา    พรมศิริ
1/5  
3 52921
 เด็กชายหัสดิน    บางศรี
1/8  
4 52806
 เด็กชายนาวา    หลิวติกุล
1/10  
5 53017
 เด็กชายธนพนธ์    พรมใจดี
1/13  
6 53300
 เด็กชายภูมิเมธัส    บริบูรณ์ทรัพย์
1/13  
7 51967
 เด็กชายพันทวี    กลั่นแฮม
2/11  
8 52067
 เด็กหญิงชนิตา    รุ้งประเสริฐ
2/11  
9 52072
 เด็กหญิงฐิติรัตน์    สุธงษา
2/11  
10 52217
 เด็กหญิงเหมยฟ้า    หมอกใหม่
2/11  
11 52296
 เด็กหญิงวนิดา    แซ่ย่าง
2/11  
12 52394
 เด็กชายวรเมธ    อินสา
2/12  
13 51931
 เด็กชายจินตเสน    ตรีธนะกิตติ
2/11  
14 51910
 เด็กชายบุญรักษา    ข่มอาวุธ
2/10  
15 52022
 เด็กหญิงสรัลชนาพร    ศรีเดช
2/7  
16 51817
 เด็กหญิงชญาพัชร    ใหม่ดี
2/8  
17 51964
 เด็กชายชญานนท์    พรหมชัยยะ
2/8  
18 52276
 เด็กหญิงนัชชา    กันธะ
2/8  
19 51690
 เด็กหญิงนัทธชยา    ทวยหาญรักษา
2/10  
20 51700
 เด็กชายศิริศักดิ์    เรือนดี
2/10  
21 51587
 เด็กชายสิริพัลลภ    สิริผ่องใส
3/9  
22 51119
 เด็กชายศุศรุษย์    ตาคำ
3/9  
23 51046
 เด็กชายปกรณ์ภัทร    คำตั๋น
3/9  
24 51313
 เด็กชายณัฐภูมิ    กูลเรือน
3/8  
25 51224
 เด็กชายนพรัตน์    ริสนา
3/8  
26 51039
 เด็กชายภูมิรพี    จิระอธิกุล
3/8  
27 51672
 เด็กหญิงกฤตยา    ถาวร
3/7  
28 51177
 เด็กชายสิริราช    ยานะ
3/7  
29 51332
 เด็กชายกันติพจน์    มณีรัตนาศักดิ์
3/6  
30 50937
 เด็กชายธีรยุทธ    เมธา
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน