โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน อาคาร3ชั้น1 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:07:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52564
 เด็กหญิงนิชา    ยังประดิษฐ
1/2  
2 53179
 เด็กหญิงอริสรา    บุตรต๊ะ
1/13  
3 52796
 เด็กหญิงกัลยากร    เลิศวิเศษกุล
1/11  
4 52637
 เด็กชายวิญญ์    สุกันทา
1/11  
5 52714
 เด็กหญิงจิรัชญา    วันนา
1/10  
6 52571
 เด็กหญิงรินทร์วรี    วงศ์แก้ว
1/10  
7 52621
 เด็กหญิงดนิสา    พชรพิพัฒน์
1/9  
8 52838
 เด็กหญิงทักษพร    โจว
1/8  
9 52647
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ดัมม์
1/8  
10 52549
 เด็กหญิงทัตพิชา    พรหมมา
1/8  
11 52762
 เด็กหญิงธนากาญจน์    สายอุดต๊ะ
1/2  
12 52664
 เด็กหญิงพิมพ์ชัชต์    รามจักร์
1/2  
13 51905
 เด็กหญิงภิชชญา    มงคลพันธ์
2/9  
14 51935
 เด็กหญิงวรินลดา    เกียรติชวัลรัตน์
2/9  
15 51937
 เด็กหญิงปาณปวีณ์    สีลาเม
2/9  
16 51943
 เด็กหญิงไม้ผิว    แมบจันทึก
2/9  
17 51951
 เด็กหญิงขวัญชนก    สมทัศน์
2/9  
18 51819
 เด็กหญิงดรุณรัตน์    จันทรตาคำ
2/9  
19 52405
 เด็กหญิงวริสา    บุญกล่อม
2/4  
20 52287
 เด็กหญิงอานนี่    เซะบากอ
2/4  
21 52284
 เด็กหญิงวริยา    ศรีอิ่นแก้ว
2/4  
22 52268
 เด็กหญิงภัทรธิดา    แก้วบุตร
2/4  
23 52194
 เด็กหญิงชนัญชิดา    เพ็ชรเปี่ยม
2/4  
24 52090
 เด็กหญิงวรางคณา    เครือลาว
2/4  
25 52084
 เด็กหญิงพิชญาภา    นิลคำ
2/4  
26 51297
 เด็กชายนราวิทย์    วงค์คำ
3/13  
27 51323
 เด็กชายธรรมรัตน์    สุริยวงศ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน