โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์
สถานที่เรียน :  อาคาร6 ชั้น2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:34:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52995
 เด็กหญิงรุจาภา    เป็งกาสิทธิ์
1/4  
2 52994
 เด็กหญิงอนัญญา    มาลิเสน
1/5  
3 52981
 เด็กชายภูมิรพี    ภูมิอมร
1/6  
4 52991
 เด็กหญิงทอสิริ    จงกิจวัฒนา
1/6  
5 52833
 เด็กหญิงวาณิชการ    ใหม่อารินทร์
1/9  
6 52071
 เด็กหญิงกนิษฐ์นิตา    คำแปง
2/6  
7 52254
 เด็กหญิงนันท์นภัส    กลิ่นจันทร์
2/3  
8 52177
 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    บุรีคำ
2/3  
9 51775
 เด็กหญิงทิพย์ญาณสิริ    มรกตวิจิตรการ
2/1  
10 51175
 เด็กหญิงนันท์นภัส    ชัยชนะบรรยง
3/4  
11 51198
 เด็กหญิงธัญญฑ์ชนก    นันโท
3/4  
12 51398
 เด็กหญิงวรชานันท์    กียะกูล
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน