โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูกวิน นวลแก้ว
สถานที่เรียน :  เรือนแก้ว (ชั้น2) วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:02:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50781
 นางสาวจุฑารัตน์    เพียรพิเศษ
4/1  
2 50737
 นายญาณวุฒิ    ยาวุฒิ
4/15  
3 50650
 นายสุขพิเชฐ    ธีรวิศาล
4/15  
4 50089
 นางสาวณิชกานต์    จันทร์พุธ
4/14  
5 50039
 นางสาวทิฆัมพร    มูลสุวรรณ
4/14  
6 50016
 นางสาวณิชาภัทร    ชัยคำ
4/14  
7 50091
 นางสาวณิชากร    องคุลี
4/10  
8 50055
 นางสาวชลธิชา    ไชยวุฒิ
4/4  
9 52331
 นางสาวศุภมาศ    ช่างสาร
5/10  
10 49163
 นางสาวศรีสุวรรณ์    เชื้อชาย
5/7  
11 49984
 นางสาวอรณัญช์    บุญสม
5/6  
12 49537
 นางสาวนภัสนันท์    มานุษยานนท์
5/6  
13 49280
 นางสาวเบญญาภา    กุลกรพงศ์
5/6  
14 49202
 นางสาววณิชยา    สิงห์แก้ว
5/6  
15 49913
 นายสิรภพ    วังมูล
5/5  
16 52351
 นายบัลลพ    พรมเนตร
5/4  
17 52343
 นางสาวกนกพร    แสงตะวัน
5/4  
18 52357
 นายจารวี    ภูวพิพัฒนวงศ์
5/3  
19 52373
 นางสาวชาลินี    เจิ้ง
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน