โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Connecting Classroom      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ห้อง 221 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:24:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49703
 นายเพชรพัณณาศีส    น้อยนางจม
5/11  
2 48475
 นายกุลธวัช    ดีมูล
6/5  
3 48963
 นายโรจนศักดิ์    ปานเกษม
6/5  
4 48257
 นายพาทิศ    สุรเชษฐพงษ์
6/10  
5 48494
 นายนรบดี    คล้ายวงศ์
6/10  
6 48728
 นายนพฉัตร    คำมงคล
6/10  
7 48224
 นายทฤนห์    รวมสุขนิรันดร
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน