โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Netflixism and the Life Matter      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพรดา มรรคผล, ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล
สถานที่เรียน :   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:24:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52938
 เด็กชายศิรศักดิ์    กันทา
1/4  
2 52929
 เด็กหญิงพิมพ์สุธี    ปัญญาเต็งกวน
1/7  
3 52723
 เด็กหญิงยินดี    สืบทายาท
1/9  
4 52777
 เด็กชายชาญประวิทย์    พิบูลอาลักษณ์
1/9  
5 53094
 เด็กชายธนพล    อุปินโน
1/12  
6 51930
 เด็กหญิงนวพร    พรเมืองแก้ว
2/2  
7 51917
 เด็กชายณฐนัท    ตันสงวน
2/2  
8 51913
 เด็กหญิงวิรัลพัชร    เมกูโระ
2/2  
9 51824
 เด็กหญิงพรอุมา    วิสฤตไพศาล
2/2  
10 51772
 เด็กชายปวีร์    ศรีคำภา
2/2  
11 51771
 เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อ่อนพันธ์
2/2  
12 51971
 เด็กชายชัชนันท์    ปัญญาโรจน์
2/2  
13 52139
 เด็กชายภูมิปกรณ์    วงศ์ภาคำ
2/5  
14 52019
 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ดาทอง
2/8  
15 52041
 เด็กหญิงพีรดา    ภูมิพฤกษ์
2/8  
16 51759
 เด็กชายวรชัย    กันสืบ
2/9  
17 51894
 เด็กหญิงณัชชาพัชร์    สุภา
2/10  
18 51983
 เด็กชายบรรณวัฒน์    บรรเรียนกิจ
2/11  
19 52141
 เด็กชายวชิรวิชญ์    ชูวา
2/11  
20 51979
 เด็กหญิงกิ่งแก้ว    เอสันเทียะ
2/14  
21 51735
 เด็กหญิงลักษิกา    ท้าวเขื่อน
2/2  
22 51728
 เด็กชายธัญธนัชย์    สุทธิพัฒน์อนันต์
2/2  
23 51704
 เด็กชายธนภัธร์    ประทีปแก้ว
2/1  
24 51708
 เด็กหญิงวรัญญา    ตาศิริกุล
2/1  
25 51733
 เด็กหญิงขวัญชนก    ทองแดง
2/1  
26 51734
 เด็กชายกฤษณพล    เมืองมี
2/1  
27 51774
 เด็กหญิงปานชีวา    ยำ
2/1  
28 51816
 เด็กหญิงวรกานต์    กันทวงค์
2/1  
29 51859
 เด็กชายภูมิแผ่นดิน    ปรีดา
2/1  
30 51885
 เด็กชายเควิน ทำบุญ    โพโพโลสกี
2/1  
31 51915
 เด็กชายอรุษ    หิรัญวัฒน์
2/1  
32 52128
 เด็กชายภูธิป    โพธิวงค์
2/1  
33 52082
 เด็กชายวิชญ์พล    ศักดิ์เจริญ
2/1  
34 51985
 เด็กชายเทวกฤต    ไชยวงค์ษา
2/1  
35 51958
 เด็กหญิงกีรติพัชร    กิตติ
2/1  
36 51957
 เด็กหญิงปริยากร    ปัญญาดี
2/1  
37 51955
 เด็กหญิงธาดาทิพย์    เที่ยงศักดิ์อนุกุล
2/1  
38 51234
 เด็กชายโชคชานันท์    ทูลรัตนไชย
3/3  
39 51261
 เด็กหญิงศตพร    ตาอินทร์
3/6  
40 50958
 เด็กหญิงกัลญาวัฒน์    แสนใจ
3/10  
41 51041
 เด็กหญิงอัญชนา    กันธวงค์
3/10  
42 51231
 เด็กหญิงศุภมงคล    มหาวัน
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 42 คน