โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เยาวชนคุณธรรม      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนฤมล ดวงสร้อย ,นางสาวปุญญิสา อายุยืน
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:52:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52904
 เด็กชายชิษณุพงศ์    แสนศรี
1/3  
2 52860
 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา    พิมุน
1/4  
3 52843
 เด็กชายปาณชัย    ชนะพิมพ์
1/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน