โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องโลกญี่ปุ่น      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศินี เทพทอง, ครูจันทนา จันทรไพจิตร
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (241) วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:18:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53218
 นางสาวนรินทิพย์    นันธิ
4/15  
2 50066
 นายคณวรรธณ์    บุญเรือง
4/10  
3 53259
 นางสาวทิตติยา    การักษ์
4/9  
4 53247
 นางสาวฐิตินันท์    ปันดี
4/9  
5 50839
 นายจิรกิตต์    อรรถอิทธิรุจน์
4/9  
6 50770
 นางสาวณัฐณิชา    คงประยูร
4/9  
7 50409
 นายฉันทกร    โพธิเย็น
4/9  
8 50067
 นายจิรกิตต์    ศรีศักดา
4/9  
9 53118
 นางสาวพิมพิศา    พวกอินทร์แสง
4/7  
10 50205
 นางสาววรนิษฐ์    นันทิโชติวัฒน์
4/7  
11 50400
 นายศุภวัชร์    ดำชมทรัพย์
4/11  
12 50453
 นายวสวิศว์    ชัมพูนทะ
4/11  
13 50475
 นายพีรัชชัย    จันตาราม
4/11  
14 50507
 นางสาวรวิสรา    ดวงโปธา
4/15  
15 50265
 นายเดชภณ    พิทยารักษ์
4/15  
16 50040
 นางสาวสาธิตา    ทาบุรี
4/15  
17 50774
 นางสาวปุณณภา    ไชยมงคล
4/14  
18 50571
 นางสาวปาลิดา    ป๊อกหลง
4/14  
19 53262
 นายก้องเกียรติ    ม่วงผล
4/12  
20 53156
 นางสาววนภรณ์    คีรีต๊ะ
4/12  
21 50821
 นางสาวอธิชา    ธาดาสุรเวทย์
4/12  
22 50503
 นายภคพล    ก้อนแก้ว
4/11  
23 53152
 นางสาวณภัทร    พรมยศ
4/6  
24 52839
 นางสาวชลลดา    เบญจชลสิทธิ์
4/6  
25 53194
 นายนวกร    พาจรทิศ
4/3  
26 53141
 นางสาวนภสร    วุฒิจันทร์
4/3  
27 52739
 นางสาวอารดา    จิโน
4/3  
28 52697
 นายอมเรศ    สมหวัง
4/3  
29 50455
 นายอชิระ    วิไล
4/3  
30 53163
 นายเมธี    เครือสมบัติ
4/2  
31 50783
 นายกษิดิศ    อนุวงศ์
4/2  
32 52659
 นางสาวธนัชพร    โนจิต
4/1  
33 50508
 นายคาซูโนริ    คานาซาวะ
4/1  
34 50223
 นางสาวฟิตตรี้    เซะบากอ
4/1  
35 53256
 นายรพีภัทร    กันทอง
4/3  
36 53286
 นายปวรุตม์    สิงห์ทอน
4/3  
37 53253
 นางสาวเกตุวลีรัตน์    พิมสาร
4/5  
38 53215
 นางสาวณัฐณิชา    วิจารณ์โกศลกิจ
4/5  
39 53144
 นางสาวอัญชพัชร์    ฐิติภูวศิริสกุล
4/5  
40 52822
 นายธนัญชัย    เจริญไชย
4/5  
41 52738
 นางสาวภัทธีมา    ลุงอ่อง
4/5  
42 50803
 นางสาวลภัสรดา    ดิษยธนชาติ
4/5  
43 50505
 นายภัทรพล    บุญยมหา
4/5  
44 50350
 นางสาวญาณิศา    อุ้ยฟูใจ
4/5  
45 50225
 นางสาวชนากานต์    โสสุข
4/5  
46 50096
 นายจักรภัทร    จิระยั่งยืน
4/5  
47 49974
 นางสาวพิชญา    รูปต่ำ
5/3  
48 49283
 นางสาวญาณิสา    ยอดสอน
5/11  
49 52341
 นายรัชชานนท์    รินแสงปิน
5/15  
50 48466
 นางสาวณัฎฐา    เยาวะบุตร
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน