โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Sport For Fun (Basketball & All Sports)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล , นายวัชรพงษ์ ธนันศรี
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:29:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53063
 เด็กชายชยณัฐ    สุริยะ
1/4  
2 52601
 เด็กชายณัฐวุฒิ    นิธิอุดมฤทธิ์
1/9  
3 51754
 เด็กชายธนภัทร    ชมภูปิน
2/9  
4 52044
 เด็กหญิงณัชชา    ฝั้นแบน
2/12  
5 52174
 เด็กชายณัฐสิทธิ์    จันต๊ะตึง
2/13  
6 51395
 เด็กชายณัฐชนน    สุวรรณ์
3/8  
7 51312
 เด็กชายภูมิพัฒน์    วิเศษคุณ
3/8  
8 51286
 เด็กชายกันตินันท์    คำใส
3/8  
9 51181
 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์    ทะลอมคำ
3/8  
10 51179
 เด็กชายวิรุฬห์    โตทรายมูล
3/8  
11 51010
 เด็กชายปัณณวัฒน์    วงษ์แก้วจันทร์
3/8  
12 51543
 เด็กชายเขม    โชติญาณปิติ
3/7  
13 51657
 เด็กชายชวิศ    มีเอียด
3/8  
14 51679
 เด็กชายสัภยา    ขัติรัตน์
3/8  
15 51056
 เด็กชายกิตติ์โภคิน    ธนบดีพุทธิพัทธ์
3/9  
16 51427
 เด็กหญิงสกุณา    ลาสุทธิ
3/9  
17 51623
 เด็กชายคมชาญ    กุลสุวรรณ์
3/9  
18 51571
 เด็กชายก่อเกื้อ    ระเด่นอาหมัด
3/12  
19 51337
 เด็กชายนักรบ    สารทอง
3/13  
20 51359
 เด็กชายอนันต์    เมืองขวา
3/13  
21 51374
 เด็กชายณัฏฐชัย    ดวงดี
3/13  
22 51320
 เด็กชายธนดล    ชัยสุรินทร์
3/7  
23 51246
 เด็กชายภัทรพงค์    คำวงษ์
3/7  
24 51216
 เด็กชายจตุรวิทย์    มูลนิลตา
3/4  
25 51282
 เด็กหญิงปพิชญา    ภัทรพิสิทธิ์พร
3/4  
26 51436
 เด็กหญิงนิธิดา    พัฒนบุญแสน
3/4  
27 51501
 เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไชยลังการ์
3/4  
28 51516
 เด็กหญิงเอมิกา    ตันติสันติกุล
3/4  
29 51431
 เด็กชายสราวุฒิ    กองสิน
3/5  
30 51652
 เด็กชายศราวุทธ    วงค์ป้อ
3/5  
31 51260
 เด็กหญิงอรณิชา    สงวนพงษ์
3/6  
32 51412
 เด็กหญิงจิตติกานต์    ทัพพรหมทอง
3/6  
33 51421
 เด็กหญิงเกตน์สิรี    กุณามณี
3/6  
34 51429
 เด็กหญิงทีปการัต    นำชัย
3/6  
35 50938
 เด็กชายธีรฉัตร    สืบสวน
3/7  
36 50969
 เด็กชายนรภัทร    ณ รังษี
3/7  
37 51007
 เด็กชายสุกมนิน    พรมเทพ
3/7  
38 51089
 เด็กชายกฤติน    เสนีวงค์
3/7  
39 51188
 เด็กชายสุวิจักขณ์    ธนัยนพรัตน์
3/7  
40 51576
 เด็กชายณฐนน    ตาเมืองมูล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน