โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ฝึกสมองประลองปัญญา      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ คงบรรทัด
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 วชิรดารา วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:49:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52694
 นายธนภัทร    วงศ์ไฝ
4/2  
2 50806
 นางสาวลยาวีร์    กัลยาวีร์
4/9  
3 50743
 นางสาวกีรติกาญจน์    สุวรรณพงษ์
4/9  
4 50643
 นายภูบดี    มณียะ
4/9  
5 50442
 นายเทพฤทธิ์    พูนคำ
4/9  
6 50245
 นายปรมาจารย์    นาคมีศรี
4/9  
7 50864
 นางสาวภคอรณิชา    วงศ์จันทร์ทิพย์
4/3  
8 50449
 นายประณิธาน    สุวรรณโน
4/3  
9 50051
 นายวีรวิทย์    กิจชาลารัตน์
4/3  
10 53159
 นางสาวศิรัญญิการ์    จินะใจ
4/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน