โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chem_is_try#2      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพิมลพร แสนสุรินทร์
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:59:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48723
 นางสาวเมศิณี    สุภาวงค์
6/2  
2 51384
 นางสาวธนพิชชา    กรีธาพล
6/3  
3 51366
 นายอธิป    พูลเขตวิทย์
6/3  
4 51130
 นางสาวกนกวรรณ    แซ่เฉิน
6/3  
5 51103
 นางสาวอภิสรา    สหัสแปง
6/3  
6 51065
 นางสาวจิราภัทร    แสนสัจจะ
6/3  
7 49067
 นายสิปปกร    หลานคำ
6/3  
8 48919
 นางสาวเยาวเรศ    ตาใจ
6/3  
9 48809
 นางสาวพรปวีณ    สุวรรณรังษี
6/3  
10 51473
 นางสาวณัฐพร    สระทองบ้อง
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน