โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ไขความลับประวัติศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลชาติ ชัยมงคล
สถานที่เรียน :  ึ721 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:21:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50530
 นางสาวเปมิกา    กำแพงทิพย์
4/1  
2 50083
 นางสาวอัญชลี    พุทธโค
4/15  
3 50882
 นางสาวกาญจนา    กมล
4/12  
4 53187
 นายเพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
4/11  
5 52683
 นางสาววรัชยา    สายสืบ
4/1  
6 52562
 นางสาววสมล    เกษา
4/1  
7 50706
 นายกนกพัฒนา    พัฒนทรัพย์ไพศาล
4/1  
8 52326
 นายวรวัฒน์    หอมนาน
5/15  
9 52308
 นายพชร    ตันวุฒิ
5/15  
10 51923
 นายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
5/15  
11 49557
 นายนพวิทย์    ชัยธรรม
5/12  
12 49940
 นางสาวนฤภร    ไชยเวียงแก้ว
5/11  
13 49672
 นางสาวกนกพิชญ์    ชัยชมภู
5/10  
14 49193
 นางสาวธีราภรณ์    ศรีอินทร์
5/10  
15 49620
 นางสาวชาลิสา    วงค์ติ๊บ
5/1  
16 49809
 นางสาวพิมลพรรณ    กันธิยะ
5/1  
17 49555
 นางสาวกริณฑรัตน์    เชื้อสุวรรณ
5/3  
18 51788
 นางสาวปราณชนนี    สุทธศิลป์
5/3  
19 49685
 นางสาวจรรษณี    คะละภู
5/5  
20 49114
 นางสาวกัญญ์ศิริ    สุคำปัน
6/3  
21 48499
 นางสาวปรีชญา    นวมงาม
6/15  
22 49147
 นางสาวชนนิกานต์    จันต๊ะวงค์
6/15  
23 51001
 นางสาวพิชญา    สุขจันทร์
6/15  
24 51469
 นางสาวสุธาศินี    มานะเพียรเจริญ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน