โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ลูกเสือทำดีมีจิตอาสา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน
สถานที่เรียน :  ห้องลูกเสือ อาคาร 10 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:36:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53091
 เด็กชายธนกฤต    ใจทิมา
1/13  
2 52497
 เด็กชายเทวราช    จันวิลัย
2/6  
3 52270
 เด็กชายธีรวัจน์    วงศ์ปกรณ์คม
2/6  
4 52199
 เด็กชายไกรวิชญ์    วีรวิทย์ชัย
2/6  
5 52181
 เด็กชายนพวัฒน์    ตระกูลจันทร์แดง
2/6  
6 52164
 เด็กชายธนวรรธน์    ประทุมทอง
2/6  
7 52138
 เด็กชายวุฒิพงษ์    ศรีสุวรรณ
2/6  
8 52110
 เด็กชายอัจฉริยะ    ธีระวาสน์
2/6  
9 52068
 เด็กชายณัฏฐชัย    ลิมปิสวัสดิ์
2/6  
10 51207
 เด็กชายนนทนันท์    หินมาลัย
3/11  
11 50977
 เด็กชายพงษ์มนัส    ปันคำ
3/11  
12 50933
 เด็กชายกฤชรัช    ทองพานเหล็ก
3/8  
13 51581
 เด็กชายฉลองชัย    ธีฆะพร
3/6  
14 51515
 เด็กชายนวภูมิ    จักร์แก้ว
3/6  
15 51486
 เด็กชายธฤษณุ    วงษ์เทพ
3/6  
16 51410
 เด็กชายธัญเทพ    ริมสกุล
3/6  
17 51132
 เด็กชายณธนน    ฟองสินธุ์
3/6  
18 51573
 เด็กหญิงกุนต์ณัฐชนา    ศิวัชนันทวงษ์
3/5  
19 51514
 เด็กชายกิตติพงษ์    สิทธิกิจ
3/5  
20 51187
 เด็กชายธราธร    หิรัญบดินทร์
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน