โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักเขียนรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ
สถานที่เรียน :  อาคาร 8 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:46:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53000
 เด็กหญิงสุพิชญา    เดชธนู
1/5  
2 52678
 เด็กหญิงชิอะกิ    ฟูชิงามิ
1/14  
3 52603
 เด็กหญิงปิญชาน์    ผลรัตนไพบูลย์
1/10  
4 52584
 เด็กชายวีรวิชญ์    สงค์ประเสริฐ
1/9  
5 53007
 เด็กหญิงฐิติรัตน์    ชุมพลอนันต์
1/8  
6 52830
 เด็กหญิงพลอยใจ    ศิระชัยศักดิ์
1/8  
7 53177
 เด็กหญิงกัญญาณัช    ถาติด
1/7  
8 52993
 เด็กหญิงพิชญาภา    มะโนสันต์
1/6  
9 52988
 เด็กหญิงพิมพ์จิรัชยา    อุดมศุภกานต์
1/6  
10 51726
 เด็กหญิงรุ่งฟ้า    แซ่ลี้
2/11  
11 51975
 เด็กหญิงปรมาพร    มูลสมบัติ
2/10  
12 51695
 เด็กหญิงพัชรีพันธุ์    เพ็งประโคน
2/10  
13 52415
 เด็กหญิงปิยาภรณ์    สมสงวน
2/3  
14 52383
 เด็กหญิงพัชร์ธมน    อธิกุลพิสิฐ
2/3  
15 52279
 เด็กหญิงบริชญา    ศิริวุฒิ
2/3  
16 52184
 เด็กหญิงปิยะธิดา    ปันกุย
2/3  
17 52151
 เด็กหญิงรินรดา    พงษ์สุวรรณ
2/3  
18 50980
 เด็กหญิงพิชฌาน์สินี    เสือวัน
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน