โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บำเพ็ญประโยชน์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูมาติกา กันต์กวี
สถานที่เรียน :  โดม7-8 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:22:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50214
 นางสาวธนาดานันท์    มอแลกู่
4/2  
2 53226
 นางสาวชลพรรษา    เหล่าพุธทา
4/9  
3 53251
 นางสาวสานฝัน    จันทร์สกุล
4/9  
4 50227
 นางสาวปุญญิศา    อภัย
4/10  
5 50439
 นายรัชชานนท์    ถิ่นไกล
4/10  
6 50649
 นางสาวแพเพริน    ลุงวิ
4/10  
7 50345
 นางสาวอรชาลี    คนดี
4/13  
8 50346
 นางสาวพิชชาพร    กาศสนุก
4/13  
9 52623
 นางสาวทองพระทาน    ทองแท้
4/13  
10 53277
 นางสาวพิชญา    คำวิงวอน
4/13  
11 53225
 นางสาวณัฏฐณิชา    เมืองใจ
4/9  
12 50241
 นางสาวธนพร    ใจเงิน
4/9  
13 50910
 นางสาวบุริมนาถ    สุทธหลวง
4/2  
14 52540
 นางสาวสุชานันท์    จันทร์ดี
4/2  
15 50113
 นางสาวปาณิสรา    คุณหลัก
4/3  
16 50224
 นางสาวจิรัชญา    ศรีเมืองมูล
4/3  
17 53117
 นายกฤตินานนท์    บุญฉลาด
4/4  
18 50228
 นางสาวปุณณภา    อภัย
4/5  
19 53208
 นายนัท    จินดาศิลป์
4/5  
20 50262
 นางสาวบุณยาพร    เศรษฐรุ่งโรจน์
4/7  
21 50006
 นางสาวศรัณย์รพี    เหล็กยอง
4/9  
22 48317
 นางสาวเกวลี    ดวงนุรัตน์
6/6  
23 51444
 นางสาวกัญญาวี    แก้วสินชัย
6/6  
24 48428
 นางสาวอันนา    อาจองค์
6/7  
25 51458
 นางสาวอาหญิง    ศรีบูรณะ
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน