โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Green Leaning Room      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุนันท์ สโมสร
สถานที่เรียน :  ห้อง 413 (ห้องเรียนสีเขียว ชั้น 1อาคาร 4 ) วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 23:17:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52008
 เด็กชายณภัทร    นพปฎล
2/12  
2 52080
 เด็กชายสิริพงษ์    เทพวงค์
2/12  
3 52132
 เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โพธาศรี
2/12  
4 50928
 เด็กชายวรากร    เดือนดาว
3/3  
5 51200
 เด็กชายกุลธร    ชัยสวัสดิ์
3/3  
6 51266
 เด็กชายศุภณัฐ    แซ่เล้า
3/3  
7 51649
 เด็กชายพัชรวงศ์    กุหลาบบาโต
3/3  
8 51220
 เด็กหญิงนัฐทริกา    จิรวงศ์ญาติ
3/12  
9 51223
 เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทุ่งไพศาล
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน