โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมประวัติศาสตร์ล้านนา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายอภิภูมิ เปลียวปลอด
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:42:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52808
 เด็กหญิงพัชรี    พนรัญชน์
1/1  
2 53315
 เด็กหญิงณัฏฐนันท์    อินสอน
1/3  
3 52831
 เด็กหญิงวิภาวี    แพใหญ่
1/14  
4 53096
 เด็กหญิงมุกตะวัน    เจนชัย
1/7  
5 52636
 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์    ตระกูลแก้วคุ้ม
1/7  
6 53295
 เด็กชายกฤษณ์พิรัช    จิณณ์ศรีเกตุ
1/3  
7 51694
 เด็กชายไผทพงศ์    เอี่ยมโอษฐ์
2/9  
8 52414
 เด็กหญิงจิรราภา    ใจทอง
2/6  
9 52408
 เด็กหญิงปริยากร    อินทรประสาท
2/6  
10 52223
 เด็กหญิงชนิกานต์    อูปสาร
2/6  
11 52198
 เด็กหญิงจิรัชยา    จันทร์หอม
2/6  
12 52197
 เด็กหญิงกัญญาพัชร    สรรพสิงห์
2/6  
13 52100
 เด็กหญิงดาริน    เสวลาภี
2/4  
14 52081
 เด็กหญิงธารินัญท์    เรือนคำ
2/3  
15 53314
 เด็กหญิงพิชชาภา    ธรรมสอน
2/6  
16 52094
 เด็กหญิงธนัชชา    กันทา
2/3  
17 52155
 เด็กหญิงรินรดา    ตุ้ยทา
2/3  
18 52172
 เด็กหญิงทอฝัน    ศรีพราย
2/3  
19 52058
 เด็กหญิงชญาดา    จินะเป็งกาศ
2/4  
20 51163
 เด็กชายเกื้อกูล    ดำรงค์
3/9  
21 51281
 เด็กหญิงจิราพัชร    ศรีเมืองมูล
3/11  
22 51491
 เด็กหญิงอชิรญา    ศรีบุญปวน
3/11  
23 51529
 เด็กหญิงอัจฉราพร    พุทธิ
3/11  
24 51661
 เด็กหญิงภัทรนันท์    เวียงแก้ว
3/11  
25 51530
 เด็กชายจิรัฐโชติ    สายทอง
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน