โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Beauty&Healthy      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูนันทิตา รัตนธรรม, ครูสุชาติ รัตนธรรม
สถานที่เรียน :  อาคารยุพราชรังสรรค์ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:17:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50684
 นางสาววรัชยา    วสุนันต์
4/12  
2 53260
 นางสาวนันท์นภัส    จาดจวบสินธ์
4/12  
3 53263
 นางสาววริษา    สุขเกษม
4/12  
4 52376
 นางสาวปราญชลี    รินสินจ้อย
5/10  
5 49542
 นางสาวร้อยแก้ว    เขื่อนแก้ว
5/14  
6 49686
 นางสาวกุลวดี    ลุงออ
5/14  
7 52446
 นางสาวสุพิชฌาย์    พีรจิตวรกุล
5/14  
8 49333
 นางสาวปรางฉัตร    อินทะศักดิ์
5/15  
9 49582
 นางสาวชนิดาภา    ดวงพันธ์
5/15  
10 49589
 นางสาวชลธิศา    ซาซากิ
5/15  
11 49632
 นางสาวอธิชา    เตจ๊ะราษฎร์
5/15  
12 49724
 นางสาวชาลิษา    กันทะวงค์
5/15  
13 52320
 นางสาวปณาลี    เรือนก้อน
5/15  
14 52361
 นางสาวปานนะโมส์    แต้สุริยะเจริญกุล
5/10  
15 52347
 นางสาวสุชัญญา    สุริโยดร
5/10  
16 52340
 นางสาวณิชา    กิจพิทักษ์
5/10  
17 49339
 นายปิยวัฒน์    ปินตา
5/1  
18 51741
 นางสาวจิราพรรณ    สิงห์แก้ว
5/1  
19 49934
 นายอภิพร    บุนนาค
5/3  
20 49220
 นางสาวกุลิสรา    มีสุข
5/6  
21 49249
 นายนรวีร์    เขตร์วัง
5/6  
22 49643
 นางสาวจิรภิญญา    อภิชัย
5/6  
23 49682
 นางสาวอัจฉริยา    ยืนยง
5/6  
24 52251
 นายกิติกรณ์    ใจงาม
5/6  
25 52439
 นายทีบาร์    จาวรรณ์
5/6  
26 52314
 นางสาวศศิกานต์    สินสุพรรณ์
5/10  
27 48285
 นางสาวพรทิภา    ปัญจะ
6/15  
28 48405
 นางสาวณิชานันท์    ลายบุดสี
6/15  
29 48414
 นางสาวสิริภาดา    ภาณุรัชตะผานิช
6/15  
30 48687
 นางสาวณภิชชา    คำวินิจ
6/15  
31 48710
 นางสาวพรกนก    ทองเหลืองดี
6/15  
32 48820
 นางสาวพิชามญชุ์    แต้มทอง
6/15  
33 49134
 นางสาวอภิสรา    วิรัตน์เกษ
6/15  
34 49024
 นางสาวอิสราภรณ์    วงค์ศิริวรากุล
6/14  
35 48508
 นางสาวธวัลรัตน์    อทุมชาย
6/14  
36 48349
 นางสาวปภาวรินท์    ไชยวงค์
6/14  
37 49138
 นางสาวดารารัตน์    ภู่รัตน์
6/12  
38 48418
 นางสาวอารีรัตน์    นนทธรรม
6/12  
39 47234
 นางสาวตะวัน    ศรัทธานนท์
6/12  
40 49009
 นางสาวสุพิชฌาย์    ตาจุมปา
6/6  
41 49008
 นางสาววรัชยา    นฤภาคยินดี
6/6  
42 48795
 นางสาวณัฐชา    เครื่องคำ
6/6  
43 50002
 นางสาวเอื้อการย์    ทองสุข
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน