โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ติวสังคม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภู
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:07:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48987
 นางสาวอรพนิต    ตระกูลทิม
6/5  
2 48330
 นางสาวณัฐธีรา    ศรีสุข
6/10  
3 48333
 นางสาวณัชนันท์    เสกิละ
6/10  
4 48382
 นางสาวอภิญญา    ศรีกุลนา
6/10  
5 51388
 นางสาวผกาพรรณ    สีเงิน
6/10  
6 51497
 นางสาวธัญชนก    รอดอินทร์
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน