โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนิต วงค์ทอง
สถานที่เรียน :  ห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 226 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:07:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50802
 นายพัทธดนย์    สุวรรณวิกุล
4/11  
2 50115
 นางสาวชญาฎา    พิมพ์ทรัพย์
4/12  
3 50203
 นางสาวภัทรวดี    พรมพิลา
4/12  
4 51667
 นายภูมิธรรม    ตาเหียง
4/12  
5 50119
 นางสาวกชพร    เม็งเงิน
4/15  
6 51785
 นางสาววนัชญา    จันทร์เที่ยง
5/7  
7 51792
 นางสาวณิชาภัทร    อินศรี
5/7  
8 51883
 นายปณิธาน    เสรเมธากุล
5/7  
9 51890
 นางสาวศศิญดา    ใจรัศมี
5/7  
10 51918
 นางสาววรัญญภัทร์    ดีหล้า
5/7  
11 52249
 นางสาวภูษณิศา    แสนมา
5/7  
12 52349
 นางสาวอาทิตยาพร    ธิอิ่น
5/7  
13 52379
 นางสาวสิริญา    รมหิรัญ
5/7  
14 51892
 นางสาวเบญญาภา    แสนมี
5/5  
15 51789
 นายณัฐวัฒน์    หันพนัส
5/5  
16 49535
 นางสาวชลลดา    ยาซ้อน
5/3  
17 49554
 นางสาวอารียา    จิตอารี
5/3  
18 49574
 นางสาวภคพร    ขุนศึก
5/3  
19 49580
 นางสาวนภัสกร    อุ่นตา
5/3  
20 49656
 นางสาวปัญญาพร    ฤทธิแผลง
5/3  
21 52247
 นายศุภวิชญ์    จักรคำปัน
5/3  
22 52359
 นางสาวพนิตนันท์    คำไหว
5/3  
23 49290
 นางสาวเมธาวดี    -
5/5  
24 48751
 นางสาวพีรดา    กันทา
6/5  
25 48782
 นางสาวสุลักขณา    ศรีสว่าง
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน