โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดาราศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : นายไกรศร จองมูลสุข
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:54:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51993
 นางสาวธวัลรัตน์    บุญเป็ง
5/5  
2 52435
 นายพิจเศษฎ์    ทานาราช
5/11  
3 52467
 นายเพชรศิริ    ทองสุข
5/11  
4 52491
 นางสาวพิชญ์สินี    แว่นจันทร์
5/11  
5 49223
 นางสาวณิชาลักษณ์    ทนันชัย
5/15  
6 49304
 นายชญาณภัทร    สกุลศิลปกร
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน