โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1012 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:37:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52730
 เด็กชายชยกร    วิบุลกิติ์
1/9  
2 52750
 เด็กชายเตชินท์    กำมหาวงศ์
1/9  
3 52783
 เด็กชายริชชขวัญ    หมื่นณรงค์
1/9  
4 52786
 เด็กชายปฏิภาณ    มูชัย
1/9  
5 52914
 เด็กหญิงสิริรัตน์    สีพรรณ์
1/9  
6 51685
 เด็กชายกรณ์    ธนวิโรจน์กุล
2/10  
7 51738
 เด็กชายปิยพัชร์    เลียวเลิศวงศ์
2/10  
8 51753
 เด็กชายทีปกร    ไชยชนะ
2/10  
9 51758
 เด็กชายพงศพัศ    ต้นเงิน
2/10  
10 51760
 เด็กชายวรรณกร    พาณิชย์ธนกิจ
2/10  
11 51899
 เด็กชายญาโนภาส    บุญเติม
2/10  
12 51909
 เด็กชายปัณณวิชญ์    ธงทอง
2/10  
13 51965
 เด็กชายไอดิน    ศรีสง่า
2/10  
14 51991
 เด็กชายวรภพ    ภูทองโปร่ง
2/10  
15 51948
 เด็กชายธรรม์ธร    นุเสน
2/9  
16 52229
 เด็กชายธนกร    ชังปลื้ม
2/8  
17 52242
 เด็กชายณัฐวัตร    ศรีวิชัย
2/4  
18 52015
 เด็กชายณฐภัทร    แสนใจพรม
2/6  
19 52201
 เด็กชายเตชินท์    พงษ์มุกดา
2/6  
20 52292
 เด็กชายวัชระ    กันนา
2/6  
21 52480
 เด็กชายธีร์ธวัช    พรมนิมิตร
2/6  
22 51762
 เด็กชายพชรพล    รักเสมอวงศ์
2/8  
23 51764
 เด็กชายจิรณัฏฐ์    กองศรี
2/8  
24 51765
 เด็กชายพีรวิชญ์    วิลัย
2/8  
25 51874
 เด็กชายภูมิวณิชย์    พิบูลอาลักษณ์
2/8  
26 51213
 เด็กชายธนกร    มีทรัพย์
3/6  
27 50985
 เด็กชายรัชกฤช    โมจมสิน
3/9  
28 50989
 เด็กชายโภคิน    บุญเรือง
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน