โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Roborobot      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์
สถานที่เรียน :  ห้อง Fabrication Lab วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:29:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50720
 นายพุฒิพงศ์    ชุติพงศ์วาณิชย์
4/1  
2 53161
 นายณฐนน    สมบูรณ์
4/2  
3 52744
 นายกันตพงศ์    วงศ์สุวรรณ
4/3  
4 52817
 นายณัฐพัชร์    บุญเกิด
4/5  
5 52837
 นายพิตตินันท์    นาคประสิทธิ์
4/5  
6 52816
 นางสาวดลยา    บุญปั๋น
4/6  
7 49742
 นายฐนาพันธ์    อินทานุวัฒน์
5/14  
8 52375
 นางสาวนิชชิมา    บุญขวัญ
5/9  
9 52370
 นายปาณัสม์    ปรางค์สมบัติ
5/7  
10 52368
 นายวิวัฒน์    โยกกะโทก
5/7  
11 51008
 นางสาวติโลตตมา    พรมเทพ
6/10  
12 49060
 นางสาวสุกันยา    แผนคง
6/10  
13 48436
 นายปรเมษฐ์    ทาดาริน
6/7  
14 51441
 นางสาวพนิดา    อินชัย
6/6  
15 51080
 นางสาวชนัญชิดา    สุขสำราญ
6/6  
16 50849
 นางสาวพัชรีพร    สอนเจริญทรัพย์
6/6  
17 48862
 นางสาวณิชา    เลิศสูงเนิน
6/6  
18 48796
 นางสาวสวิชชญา    ดิษฐแย้ม
6/6  
19 48703
 นางสาวญาดา    กรึกโคกสูง
6/6  
20 48857
 นางสาวไอโซเรีย ศรุตา    กูนิ
6/4  
21 48220
 นางสาวกุลสตรี    กับเป็ง
6/4  
22 48359
 นางสาวภัททิยา    เล็กทอง
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน